Adatvédelem

 

Adatvédelmi Nyilatkozat
A www.merlegmester.hu URL címen elérhető portált (továbbiakban: Weboldal) Mérlegmester Kft. (továbbiakban: Üzemeltető) üzemelteti.
A Weboldal megnyitása, illetve az azon szereplő szolgáltatások igénybevétele az Ön részéről az alább ismertetett adatvédelmi politika elveinek automatikus elfogadását jelenti. A www.merlegmester.hu honlapon további információkat kaphat cégünkről.
Információk, a weboldal tartalma
Jelen dokumentum az Üzemeltető hivatalos adatvédelmi politikájának szövege. Amennyiben a Üzemeltető a dokumentum tartalmát a jövőben bármikor módosítaná, a változásokat a Weboldalon közzéteszi, és a módosításra az oldal látogatóinak figyelmét felhívja. A Weboldalon található tartalom az Üzemeltető szellemi tulajdonát képezi. A weboldal tartalma Üzemeltető előzetes írásbeli engedélye nélkül sem online, sem nyomtatott formában nem használható fel. A Weboldal egyes részeit Ön kizárólag saját felhasználás céljából a merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, ám ebben az esetben sem válik jogosulttá a Weboldal így többszörözött részének a továbbhasználatára, terjesztésére, fénymásolására, átvételére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, a tartalom kereskedelmi forgalomba történő hozatalára. Ön nem jogosult továbbá a lementett Weboldalról a jelen Jogi közleményekre és adatvédelmi politikára utaló link eltávolítására.
Adatvédelem, a személyes adatok védelme
Az Üzemeltető bármely, a Weboldalak használata során tudomására jutott személyes adatot a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. és EKT törvények rendelkezései szerint kezel. Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja az Üzemeltetőhöz, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt az Üzemeltető - az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig - nyilvántartsa és kezelje.
Ön a Weboldalt általában ingyenesen és anélkül látogathatja, hogy önmagáról bármilyen személyes adatot meg kellene adnia. Az Üzemeltető, mint adatkezelő, a fent hivatkozott 1992. évi LIII. és EKT törvények előírásait maradéktalanul betartva fogja az Ön adatait kezelni és nyilván tartani, s csak abban a körben, melyhez Ön kifejezett felhatalmazást adott. A regisztráció során tudomásunkra jutott személyes adatait semmilyen körülmények között nem tesszük - az Ön kifejezett jóváhagyó hozzájárulása nélkül - más számára hozzáférhetővé, kivéve a jogszabályi kötelezés illetve a hatósági eljárás eseteit. Az Üzemeltető az Ön által - szolgáltatásunk igénybe vétele kapcsán - az interneten közzétett információkért mindennemű felelősségét kizárja.

A személyes adatokat többek között az alábbi módokon használhatjuk fel:
- Lehetőség biztosítása az Önnel való kapcsolatfelvételre, illetve az esetleges számlázási és szállítási adatok megadására.
- Ügyfélészrevételek és ügyféltámogatás biztosítása, látogatási statisztikák összeállítása.
- Versenyek, fogadások és egyéb, marketingcélú promóciós tevékenységek biztosítása a Weboldalon, valamint a fenti programokkal kapcsolatos ügyintézés lehetővé tétele.
- Piackutatás, piaci elemzés, vásárlói szokások elemzése.
- Kérdőívek önkéntes kitöltése, illetve különböző felmérésékben való önkéntes részvétel.
- A lehetőség biztosítása, hogy más személyeknek továbbítsa a Webhelyen kapott információkat. (A harmadik fél személyes adatait nem őrízzük, az illető nevét és e-mail címét kizárólag egyszeri e-mail kiküldése céljából kérjük.)
- Szerződéses kötelezettségek teljesítése.
 
Az Üzemeltető bármikor rendelkezésére áll, hogy az Ön, általunk kezelt személyes adataival kapcsolatosan Önnek tájékoztatást adjon. Amennyiben Ön úgy érzi, hogy az Üzemeltető személyes adatainak kezelésével kapcsolatosan nem elvárásainak megfelelően jár el, kérjük haladéktalanul jelezze ezt nekünk. Önnek ahhoz is joga van, hogy jogsérelem bekövetkezte vagy annak közvetlen fennállásának veszélye esetén panaszával az adatvédelmi biztoshoz forduljon. E körben Önt a közérdekű bejelentővel azonos jogi védelem illeti meg. Amennyiben kiderül, hogy Ön valamely harmadik személy jogait vagy egyébként a jogszabályokat sértő módon más személyes adatait adta meg vagy egyébként a Weboldal használata során kárt okozott, az Üzemeltető az ebből eredő kárát jogosult lesz Ön felé érvényesíteni és Ön köteles valamennyi ebből eredő követeléssel szemben az Üzemeltető-t megóvni, és azokat viselni. Az Üzemeltető ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.
 
A Weboldal megtekintésével Ön és az Üzemeltető távközlési eszköz útján létesített egymással kapcsolatot, az információ szolgáltatása nyílt hálózaton (internet) történik. Ez az Üzemeltető részéről fokozott ellenőrzési és biztonsági követelmények betartását teszi szükségessé. Az Üzemeltető az adatvédelmi jog hatályos előírásai szerint törekszik arra, hogy szolgáltatása a technikai szempontok szerint is biztonságosnak minősüljön. Ugyanez az internetes oldalainkat elérhetővé tevő szolgáltatóra is vonatkozik, aki a tudomására jutott információkat üzleti titokként köteles kezelni.

A Weboldal egyes részei ún. "cookie"-kat -kis fájlokat- használnak, amelyek az Ön hardverének merevlemezén tárolódnak (Adatfeljegyzés az Ön azonosításának és további látogatásainak megkönnyítése céljából.) Ön beállíthatja a böngésző programjában, hogy értesítést kapjon arról, ha valaki cookie-t kíván Önnek küldeni, és Ön határozhatja meg, hogy el kívánja-e azt fogadni. (Ne feledje, hogy a cookie-k el nem fogadásakor egyes weblapok nem működnek tökéletesen, illetve előfordulhat, hogy Ön nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez. A cookie-kal kapcsolatban további információt a hu.wikipedia.org/wiki/Cookie címen találhat.)

A Weboldalon a számítógépek internet címei, az IP-címek naplózásra kerülnek, hogy rögzítsék a felhasználó látogatását. Ezeket az adatokat elemezve az Üzemeltető statisztikákat készíthet, például annak megállapítása céljából, hogy a webhely mely részét milyen gyakran látogatják a felhasználók és alkalmanként mennyi időt töltenek ott. Az IP-címeket az Üzemeltető semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján Ön személyesen azonosítható lenne, az adatok kizárólag statisztikai célokat szolgálnak.
Felelősségkizárás
Az Üzemeltető minden (észszerűen elvárható) erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy a Weboldalon megjelenő összes információ pontos és aktuális legyen. Ennek ellenére Üzemeltető nem vállal felelősséget a Weboldalon előforduló semmilyen pontatlanságért és/vagy hiányosságért, és sem kifejezetten, sem ráutaló módon nem vállal szavatosságot az Weboldalon megjelenő információkért. Fenntartja a jogot arra, hogy az oldal tartalmában értesítés nélkül bármikor javításokat, módosításokat hajtson végre.

A Weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó felelőssége.
Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a Weboldalhoz, illetve az ott található bármilyen információhoz való hozzáférésből, illetve annak elmaradásából vagy ezek felhasználásából származó semmiféle veszteségért vagy kárért. Nem tartozik felelősséggel továbbá azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért sem, amelyek a Weboldalak használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból vonal- vagy rendszerhibából vagy más hasonló okból származnak. Webhelyeinkről hivatkozások mutathatnak mások webhelyeire, amelyekre nincs befolyásunk, és amelyekre a jelen szabályzat hatálya nem terjed ki. Azt tanácsoljuk, hogy olvassa el az ezekre a helyekre (és minden webhelyre) feltett adatvédelmi politikát.
v